Niezbędne pozwolenia wodnoprawne

Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2018 roku nowym Prawem Wodnym, przeprowadzenie niektórych operacji budowlanych wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej oraz wodnoprawnego. Chęć korzystania z wód, wprowadzanie inwestycji, mającej wpływ na jej stan lub wykonanie urządzeń wodnych potrzebują zgody wydanej z urzędu.       

Kiedy są niezbędne pozwolenia wodnoprawne?

niezbędne pozwolenie wodnoprawneUzyskać niezbędne pozwolenie wodnoprawne można na dwa sposoby: listownie lub osobiście w urzędzie. Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać w przypadku uzyskania usług wodnych zapewniających gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym i przedsiębiorstwom możliwości korzystania z wód poza zakresem: powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód i szczególnego korzystania z wód. Szczególne korzystanie z wód to np. odwadnianie gruntu, nawadnianie gruntu. Długotrwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Rekultywacja wód podziemnych lub powierzchniowych. Wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów. Zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na przepływ wód. Do urządzeń wodnych, do których potrzebujemy pozwolenia wodnoprawnego zaliczamy: urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe, regulacyjne, a także rowy i kanały; sztuczne zbiorniki na wodach płynących i obiekty z nimi związane; obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych; obiekty energetyki wodnej; urządzenia służące do chowu lub połowu ryb/organizmów wodnych; wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub ziemi; mury oporowe, nabrzeża, pomosty, mola i przystanie; stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego płaci się 87 zł, a za wydanie pozwolenia wodnoprawnego 217 zł. Z kolei wydanie oceny wodnoprawnej kosztuje 868 zł. Należy wziąć pod uwagę, że nie są to wartości stałe, a ceny każdego roku się zmieniają. 

Pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego nie potrzebujemy: na uprawianie żeglugi na  śródlądowych drogach wodnych; holowanie oraz spław drewna; wycinanie roślin z wód lub brzegów w związku z utrzymaniem w związku z utrzymaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem dróg wodnych; rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka państwowych urządzeń wodnych; hamowanie odpływu wód z obiektów drenarskich, jeśli zasięg oddziaływania nie wykracza poza obręb terenu, którego zakład jest właścicielem.